Bevraging Teacher Tapp Vlaanderen: “kleinere klassen” populair

Facebooktwittermail

 

Toen de Vlor (Vlaamse Onderwijsraad) in het voorjaar van 2021 een “ideeënplatform” opende rond voorstellen voor een beter onderwijs, kreeg een pleidooi voor kleinere klasgroepen er het meeste bijval. In dezelfde periode polste Teacher Tapp Vlaanderen honderden leraren, directies, onderwijsondersteuners met de vraag: wat heeft onderwijs volgens jou nu nodig? Toeval of niet, maar “kleinere klassen” was ook hier het item dat het meest vermeld werd.

Teacher Tapp Vlaanderen (TTVL) is een initiatief van enkele docenten van de Arteveldehogeschool Gent waarbij elke schooldag, sinds oktober 2020, enkele vragen met betrekking tot het onderwijs worden gesteld aan mensen uit het onderwijs. Met 1500 à 2300 respondenten bereikt het initiatief meer dan 1% van het onderwijspersoneel in Vlaanderen.

Tussen 5 en 9 mei werd een open vraag gesteld: “Beschrijf kort wat volgens jou nu anders moet”. Er kwamen 212 suggesties binnen.

De meest frequent genoemde noden via het online formulier waren:

• Kleinere klassen (37 keer vermeld)

• Minder administratieve taken of meer ondersteuning voor die taken (20 keer vermeld)

• Meer handen of meer lestijden (12 keer vermeld)

• Aanpassen van het M-decreet en/of herwaardering buitengewoon onderwijs (9 keer vermeld)

• Een minister met zelf ervaring voor de klas (8 keer vermeld)

• Meer ruimte voor professionalisering en samenwerking (7 keer vermeld)

• De job aantrekkelijker maken voor jonge leraren (6 keer vermeld)

• Meer rust (5 keer vermeld)

In het rapport gaan de initiatiefnemers dieper in op de vraag waarom de respondenten kleinere klassen willen. “Je zou kunnen denken dat het pleidooi voor kleinere klassen vooral met werkdruk te maken heeft, maar als we kijken wat kleinere klassen voor onze respondenten betekenen, dan merk je toch dat de bezorgdheid niet enkel gaat over hun eigen functioneren, maar dat een grote(re) groep vooral minder aandacht betekent voor de leerlingen, minder aandacht betekent bij de kinderen en een mogelijke achteruitgang van de onderwijskwaliteit. Zeer opvallend, de resultaten zijn hier unaniem over alle onderwijsniveaus en -vormen heen”.

Op de vraag “wat zijn volgens jou de gevolgen van het overschrijden van de volgens jou ideale klasgrootte?” zijn de antwoorden:

-.voor 90%:”te weinig aandacht voor de leerlingen/studenten”

– voor 75%: “achteruitgang van de onderwijskwaliteit”

– voor 69%: “moeilijker om de klasorde te bewaken”

– voor 68%: “concentratieproblemen bij leerlingen/studenten”

– voor 67%: “achteruitgang werkplezier bij de leraren”

– voor 58%: “overwerktheid bij leraren”

– voor 38%: “geen veilig klasklimaat”

– voor 34%: “achteruitgang plezier bij leerlingen/studenten”

Op de vraag “Wat is voor jou (offline) de ideale klasgrootte?” antwoordden op 24 januari niet minder dan 1918 onderwijsmensen. Hiervan antwoordden 44% “16 tot 20 leerlingen”, 38% “11 tot 15”, 9% “5 tot 10” en slechts 3% “21 tot 25” en bijna niemand minder dan 5 of meer dan 25.

“Hierbij valt op dat vooral respondenten die aan de slag zijn in het BSO (60%) en/of het TSO (63%) graag 11 tot 15 leerlingen in de klas hebben, terwijl meer dan de helft van de respondenten uit het basisonderwijs, eerste graad en/of het ASO voor groepen tussen 16 en 20 gaan. De respondenten uit het buitengewoon onderwijs, zowel lager als secundair, kiezen massaal voor groepen van 5 tot 10 leerlingen”.

Het rapport gaat ook dieper in op andere vragen. Zo antwoorden 77% dat ze het eens zijn met de stelling “Ik heb nood aan meer rust en tijd”. Een even groot percentage antwoordt positief op de vraag “Zou jij graag meer vakoverschrijdend werken?”.

Je kan hier het rapport lezen.

Voor contact met Teacher Tapp Vlaanderen:  mail naar  teachertappvlaanderen@gmail.co