Home Tags Ideologie

Tag: Ideologie

Iedereen bekwaam? Over de kneedbaarheid van talenten

Ovds (Oproep voor een democratische school) is voorstander van een lange gemeenschappelijke basisvorming voor (bijna) alle leerlingen. Tien jaar lang, van 6 tot 16 jaar, zouden (de overgrote meerderheid van) de leerlingen samen blijven om pas nadien een studierichting te kiezen. De basisvorming zou veelzijdig en van hoge kwaliteit moeten zijn. Een combinatie van algemene en polytechnische vorming, met ook méér tijd voor lichamelijke opvoeding, kunst en expressie en handvaardigheden. Velen vinden deze optie wel lovenswaardig maar niet realistisch. Zij geloven niet dat een lange gemeenschappelijke stam haalbaar is tenzij met een sterke neerwaartse nivellering van het onderwijsniveau. Zij wijzen op de grote niveauverschillen tussen leerlingen op de leeftijd van 12 jaar. In het dossier "Iedereen bekwaam" (De democratische school, nr. 49, januari 2012) stofferen wij de zienswijze dat de overgrote meerderheid van de jongeren in staat is om een (algemeen vormende en polytechnische) basisopleiding van lange duur met succes te voltooien.

Onderwijs, crisis en kritische burgerzin

De oorzaken van de ongelijkheden in het onderwijs, vooral in België, zijn genoegzaam bekend : de quasi-marktwerking van het onderwijs, de vroegtijdige selectie, de omkadering, pedagogische factoren … Nochtans laten al deze elementen een meer fundamentele vraag in de schaduw: heeft onze maatschappij eigenlijk behoefte aan een democratisch onderwijs? Deze vraagstelling leidt ons naar een nog meer elementaire vraag : waartoe dient de school ?

Neutraliteit, openbaar onderwijs en levensbeschouwing

Sedert juni 2009 ligt het debat over de hoofddoeken wijd open. Het ligt niet in de bedoeling een zoveelste polemiek te openen over de hoofddoeken. De meningen hierover zijn wijd verspreid en juridisch is het een kluwen geworden. Het gevaar in elke redenering bestaat erin dat men vertrekt vanuit een eenzijdige visie over vrijheid, recht en plicht. Elke vrijheid, dus ook de vrijheid van godsdienst, houdt op te bestaan als deze vrijheid de vrijheid van een ander belemmert. Elk recht vervalt als het overgaat van goed gebruik van het recht in misbruik van dit recht. Elke plicht vervalt als de vervulling ervan indruist tegen de moraliteit, de openbare orde of de goede zeden.

Georges Monard en co: “Onderwijsvernieuwing, hoge kwaliteit en rijke kansen passen wel samen”

Het Vlaamse secundair onderwijs scoort traditioneel heel goed in internationale vergelijkende studies. De PISA-resultaten geven bijvoorbeeld aan dat onze 15-jarigen tot de Europese top behoren inzake wiskunde, wetenschappen en leesvaardigheid. Ook ons talenonderwijs is van een hoog niveau.

De visienota van de commissie Monard (april 2009) over de hervorming van het secundair...

Op vraag van onderwijsminister Frank Vandenbroucke werkte vanaf april 2008 een 15-koppige kerngroep, ondersteund door een reflectiegroep en diverse hoorzittingen, aan een ‘blauwdruk’ voor een hervorming van het secundair onderwijs. Aan het hoofd van de commissie stond Georges Monard, die gedurende 20 jaar actief betrokken is geweest bij alle grote onderwijshervormingen, eerst op federaal niveau, nadien op Vlaams en gedurende vijftien jaar secretaris-generaal was van de Vlaamse onderwijsadministratie. Op 20 april 2009 werd het voorstel van de Commissie Monard gepubliceerd onder de titel “Kwaliteit en kansen voor elke leerling. Een visie op de vernieuwing van het secundair onderwijs”.

Toespraak door Jean-Pierre Kerckhofs, (Franstalige) co-voorzitter van Ovds-Aped

Meer dan 200 leerkrachten uit alle provincies van het land namen op zaterdag 11 oktober deel aan een ontmoetingsdag in Charleroi, georganiseerd door Ovds-Aped (Oproep voor een democratische school - Appel pour une école démocratique). De deelnemers konden tijdens de voor- en namiddag kiezen tussen een aantal workshops en educatieve uitstappen. Tijdens de middagpauze hield Jean-Pierre Kerckhofs een gelegenheidstoespraak (afwisselend in het Nederlands en het Frans met vertaling op een scherm) die we hier publiceren. Jean-Pierre is de Franstalige co-voorzitter van Ovds-Aped.

De geschiedenis van de Vlaamse immigratie in het Zwarte Land

Guido Fonteyn schreef meer dan 30 jaar voor "De Standaard", vooral over Wallonië waar hij lang leefde en werkte. In de loop der jaren schreef hij meerdere boeken over Wallonië, o.a. "Afscheid van Margritte. Over het oude en nieuwe Wallonië" (Meulenhoff/Manteau, 2004), "Boerenpsalm: Vlaamse boeren in Wallonië" (Manteau, 2006), "In de Rue des Flamands: het schamele epos van Vlaamse emigranten in Wallonië" (Scoop, 1997). Op de ontmoetingsdag van Vlaamse en Franstalige leerkrachten op 11 oktober in Charleroi sprak hij over de industriële opgang en neergang van Wallonië en de geschiedenis van de Vlaamse immigranten in het Zwarte Land. Een verslag...

Over onze vergeten Marokkaanse helden…

Ook allochtonen hebben het leven gelaten om België te verdedigen tegen het fascistisch monster. Op het kerkhof van Cornil-Noirmont hebben 2250 Marokkanen die gesneuveld zijn in de slag bij Gembloux een laatste rust gevonden. Op de Ovds-ontmoetingsdag van 11 oktober te Charleroi bracht een groep deelnemers hen hulde. Maryse François brengt verslag uit.

Ovds-enquête bij 3000 leerlingen derde graad Secundair Onderwijs

In het voorjaar van 2008 organiseerde Ovds (Oproep voor een democratische school) bij 3000 leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs (Vlaams en Franstalig onderwijs; alle netten; BSO, TSO en ASO) een enquête om hun algemene maatschappelijke kennis te testen. We publiceren nu de resultaten. Onderaan dit artikel kan u het volledig rapport (230 bladzijden) downloaden of bestellen.

“Studeer om de wereld te veranderen !”

Tijdens het plenair gedeelte van de "zes uren voor de democratische school" in Brussel op zaterdag 20 oktober sprak Nico Hirtt over de rol van het onderwijs om jongeren te leren de wereld te begrijpen en te veranderen. Nico Hirtt is medeoprichter van Ovds (Oproep voor een democratische school).

Recente artikels