Jos Van Der Hoeven (COC) antwoordt op insinuaties van Peter De Roover (N-VA) rond pensioen onderwijspersoneel

Facebooktwittermail

In een opiniestuk in Knack (2 september) antwoordt Jos Van Der Hoeven (Secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale) op een eerder opiniestuk van Peter De Roover, federaal parlementslid en onderwijsspecialist van N-VA.
‘Met langer werken kan je alleen inhalen wat eerst werd afgenomen”, zegt Van Der Hoeven . Hij ontrafelt een voor een de – soms leugenachtige – beweringen en insinuaties van De Roover.

‘Ik daag Peter De Roover uit om zijn insinuaties hard te maken’, schrijft Jos Van Der Hoeven van de christelijke onderwijscentrale. Hij reageert op een opiniestuk waarin het N-VA-kamerlid de onderwijsvakbonden ervan beschuldigde erop los te fantaseren.

Peter De Roover(N-VA) verwijt in een opiniestuk de onderwijsvakbonden erop los te fantaseren om toch maar zoveel mogelijk paniek te scheppen. Hij verwijst hiervoor naar onze bewering dat als alle maatregelen die inzake pensioenen in het federaal regeerakkoord staan, worden uitgevoerd, de onderwijspensioenen tot 30 % kunnen dalen. De onderwijsbonden strooien volgens hem ernstig ogende berekeningen over de hoofden van de mensen heen om onze bewering kracht bij te zetten.

Alsof dat nog niet genoeg is, insinueert hij ook dat wij zouden stellen dat jongeren warm moeten gemaakt worden voor het onderwijs door hen te beloven dat zij vroeg met pensioen kunnen gaan. Met deze daag ik Peter De Roover uit om die insinuatie hard te maken.

Afschaffing diplomabonificatie

Onze bewering: de afschaffing van de diplomabonificatie voor de berekening van het pensioen, laat het onderwijspensioen dalen met 7 à 10 %.

Peter De Roover stelt dat wij deze berekeningen maken op basis van de huidige loopbaanduur. Dat is juist en dat schreven wij ook. Dat personeelsleden dat verlies kunnen rechtzetten door langer te werken, dat schreven wij ook. Maar wij schreven ook dat langer werken dan wel niet wordt beloond, zoals minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine in Knack op 19 mei zei.
Door langer te werken, wordt men alleen beloond in deze zin dat men kan inhalen wat men eerst heeft afgenomen.Daarenboven zullen personeelsleden met in de toekomst een loopbaan van 38 jaar op 67 jaar een kleiner pensioen hebben dan personeelsleden met een loopbaan van 38 jaar nu.

Zwaar beroep

Onze bewering: als het onderwijsberoep niet als zwaar beroep erkend wordt, dan betekent dat een pensioenverlaging met 8,33 %.

Peter De Roover zegt over deze fantasie niets. Ik neem dan ook aan dat hij dit geen fantasie vindt wat dan betekent dat het merkwaardig is dat hij onze berekeningen als simplistisch cijfergegoochel afdoet.

Pensioenberekening op basis van de gemiddelde wedde van de hele loopbaan

Onze bewering: als deze maatregel doorgevoerd wordt, dan dalen de onderwijspensioenen met 15 %

Peter De Roover weerlegt noch deze maatregel, noch het bedrag. Hij stelt alleen dat deze maatregel pas ingaat in 2030 wanneer we het nieuwe pensioenstelsel met punten is ingevoerd.

Hier fantaseert Peter De Roover zelf, want de koppeling van deze twee zaken staat niet in het regeerakkoord. Het regeerakkoord bepaalt enkel en alleen dat het puntenstelsel geen significante daling van de pensioenen mag veroorzaken. Ik lees in het regeerakkoord enkel de volgende zin: ‘De Pensioencommissie stelt tevens: ‘De berekening van het pensioen moet gebaseerd zijn op het arbeidsinkomen van de hele loopbaan, niet enkel op het einde van de loopbaan.’ De regering zal daarom in nauw overleg met de sociale partners van de publieke sector pensioenhervormingen tot stand brengen die een harmonisering met de wetgeving van de stelsels van de privésector beogen.’ Het is geen fantasie maar pure waarheid dat van al dat nauw overleg met de sociale partners van de publieke sector nog niets is in huis gekomen. Deze regering kent de inhoud van de woorden ‘sociaal overleg’ niet.

Aansluitend hierbij is dat je natuurlijk gemakkelijk kan stellen dat het nieuwe puntensysteem geen significante daling van het overheidspensioen mag veroorzaken als je tegen 2030 het overheidspensioen al drastisch hebt verlaagd.

Een beetje lectuur

Misschien moet Peter De Roover de persmededeling van 20 november 2014 van minister Bacquelaine nog eens lezen.: ‘Le montant des pensions ne va pas diminuer. Au contraire, à l’avenir, ceux qui souhaiteront travailler plus longtemps verront leur pension augmenter. Les années de bonification du diplôme restent intégrées dans le calcul du montant de la pension.’

Ook Bart De Wever schreef in zijn brief van 13 januari aan COC : ‘Het systeem van diplomabonificatie in de publieke sector zal vanaf 2016 geleidelijk worden afgebouwd wat de loopbaanvoorwaarde betreft om vervroegd te stoppen, maar niet voor het pensioenbedrag. ‘

We willen ook herhalen wat zijn voorzitter op 14 november in De Zevende Dag zei:‘… De trein van de desinformatie, het heeft mij ook wel verbaasd hoe snel die vertrokken is. Als men zegt in onderwijs: ‘we gaan uw pensioenen verlagen, …’: we gaan géén enkel pensioen verlagen! Hoe is dat mogelijk dat men zoiets durft vertellen? Ja, dat dan mensen die zoiets op infovergaderingen krijgen, morgen zeggen we leggen de boel plat, daar kan ik nog begrip voor opbrengen. …

Ook binnen de federale regering doet men onze berekeningen af als ‘pure bangmakerij’ in een poging om zoveel mogelijk volk naar de betoging van 7 oktober te krijgen. Men stelt dat er nog niets is beslist. Het is inderdaad mogelijk dat er nog niets is beslist – dat werd ook niet beweerd – maar de maatregelen waarop onze berekeningen zijn gebaseerd, staan één voor één wel in het regeerakkoord en over de maatregel van de diplomabonificatie was de minister van Pensioenen formeel in Knack van 19 augustus: ‘Hun studiejaren zullen niet meer meetellen voor de berekening van hun pensioen. Maar ambtenaren zullen die studiejaren wel kunnenvaloriseren door een extra bijdrage te betalen, net als de werknemers in de privé.’ Nog niets beslist?

Herexamen

Peter De Roover stelt dat wij angst zaaien met valse en/of scheefgetrokken informatie en daardoor in aanmerking komen voor een herexamen. Hij slaagt er echter niet in om onze cijfers te weerleggen en hij ontkent ze ook niet. Ik hoop dan ook dat Peter in zijn vroeger leven van leraar op een meer ernstige manier zijn leerlingen heeft beoordeeld.

Jos Van Der Hoeven

Secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale (COC)

Je kan dit artikel ook lezen op [www.coc.be
->http://www.coc.be]