De plaats die filosofische overtuigingen op school toekomt

Facebooktwittermail

Een groep van Nederlandstalige en Franstalige vrijzinnigen heeft een petitie gelanceerd voor ‘actieve vrijzinnigheid’ op school. Daarin bepleiten ze onder meer “een algemeen verbod op alle ostentatieve tekenen van filosofische of religieuze overtuiging” in alle scholen die overheidsgeld ontvangen. De petitie werd inmiddels ondertekend door meerdere duizenden sympathisanten. De initiatiefneemster van deze petitie is o.a. Nadia Geerts, een lerares.

Meer informatie en lijst van de ondertekenaars:  http://ecoleetreligion.canalblog.com:80/

Weblog van Nadia Geerts: http://nadiageerts.over-blog.com

Tekst van de petitie

“De kwestie rond het dragen van religieuze symbolen op school heeft betrekking op onze visie op het door de gemeenschap gesubsidieerde onderwijs en kan niet uitsluitend aan de verantwoordelijkheid van schooldirecteurs overgelaten worden.

Kwesties zoals de plaats die filosofische overtuigingen op school toekomt of de toepassing van principes zoals sociale of seksuele gemengdheid – o.a. de rechten- en plichtengelijkheid tussen man en vrouw – zijn fundamentele politieke vraagstukken die beslist moeten worden door de overheid en het politieke gezag: zij staan immers garant voor deze waarden, die de basis van onze samenleving vormen.

De scholen zelf te laten beslissen, komt erop neer het bestaan van uiteenlopende pedagogische projecten te misbruiken om de ontwikkeling van een onderwijsbestel met twee snelheden goed te keuren.
Scholen die door de overheid gesubsidieerd worden, hoeven geen rekening te houden met voorschriften, dogma’s en andere verboden die terecht of ten onrechte als religieus worden voorgesteld. Anders dreigt hun missie immers sterk in het gedrang te komen.

Wij willen dat jongeren, jongens én meisjes, ten minste op school de kans krijgen gelijkheid en gemengdheid in al hun emancipatorische rijkdom te ervaren.
Een kind of een puber is een menselijk geweten in ontwikkeling, dat dient beschermd te worden tegen elke vorm van indoctrinatie.
Het verbod op ostentatieve tekenen van filosofische of religieuze overtuiging op school ontzegt de jongeren geenszins het recht op filosofische overtuigingen, maar moedigt ze ertoe aan deze te verinnerlijken en te overstijgen ten einde zich voor het universele karakter van kennis en wetenschap open te stellen.

Wij stellen vast dat steeds meer eisen van religieuze aard (of die als dusdanig worden voorgesteld) de pedagogische sfeer binnendringen: creationisme, weigering van gemengd onderwijs, etensvoorschriften, het betwisten van de inhoud van bepaalde lessen (biologie, lichamelijke opvoeding, letterkunde enz.).

Wij verzoeken dan ook de politieke gezagdragers en de voor onderwijs bevoegde ministers

  • regels op te stellen met het oog op een algemeen verbod op ostentatieve tekenen van filosofische of religieuze overtuiging, voor leerlingen en a fortiori voor leerkrachten, in alle scholen die openbare subsidies ontvangen;
  • alles in het werk te stellen om de school te beschermen tegen pogingen tot religieuze inmenging bij beslissingen die betrekking hebben op de inhoud van de lessen en op de schoolorganisatie, vertrekkende van het principe dat de wetenschappelijke methode en het vrij onderzoek er moeten blijven primeren op dogma’s en geopenbaarde waarheden. “