Onderwijsvakbonden mobiliseerden sterk voor de nationale betoging van 7 oktober

Facebooktwittermail

De twee onderwijsvakbonden van het ACV (COC en COV) stapten samen op met CSC-Enseignement. Het moet gezegd dat de Franstalige collega’s zeer talrijk aanwezig waren. Dat gold ook voor CGSP-Enseignement. ACOD-onderwijs stapte op in een groot intersectoraal blok van ACOD.

Hieronder enkele uittreksels uit de oproepen van Jos Van Der Hoeven (COC), Marianne Coopman (COV), Raf De Weerdt (ACOD-onderwijs) en Marnix Heyndrickx (VSOA-onderwijs) voor de manifestatie. Alles wat zij schrijven, blijft geldig.

Jos Van Der Hoeven (COC)

Leugens overheersen

Op 20 november 2014 – op het ogenblik dat de vakbonden volop acties voerden tegen het federaal regeringsbeleid – verspreidde minister van Pensioenen Bacquelaine een persmededeling met de boodschap dat er niet zou geraakt worden aan de berekening van de onderwijspensioenen. Integendeel, ze zouden verhogen omdat ook het onderwijspersoneel langer moest werken. En voor de berekening van het overheidspensioen zou de diplomabonificatie behouden blijven.

Dat minister Bacquelaine niet vies is van een leugen stelden we vast in Knack. De overheidspensioenen zijn te hoog, mensen die langer werken zullen beloond worden en de gratis diplomabonificatie voor de berekening van het overheidspensioen wordt afgeschaft. Rare manier van belonen als je weet dat langer werken automatisch een hoger pensioen betekent. Belonen is ook iets anders dan met de ene hand geven wat de andere al dubbel en dik heeft afgenomen.

Op 14 november 2014 hekelde ook Bart De Wever in De Zevende Dag de desinformatie van de vakbonden. Letterlijk zei hij het volgende ‘Wij gaan geen enkel pensioen verlagen! Hoe is het mogelijk dat men zoiets durft te vertellen?’. We schreven hem in dat verband ook bij de jaarwisseling een brief. We zijn nu een half jaar later en de federale regering zou – althans volgens de kranten – maar door niemand ontkend, beslist hebben om te besparen op de overheidspensioenen. Wie doet dan aan desinformatie?

7 oktober: interprofessionele manifestatie

Onderwijs heeft al veel klappen gekregen. En we hebben de keuze: alles ondergaan of onze stem laten horen om onze ontevredenheid te tonen. En dat kan op 7 oktober, op de interprofessionele manifestatie in Brussel. Hieraan deelnemen is een must. Er is geen alternatief. De drie interprofessionele vakbonden eisen een rechtvaardig en sociaal regeringsbeleid. Een beleid waar ook ruimte is voor echt sociaal overleg en waar akkoorden worden gerespecteerd. Ons statuut is zo’n akkoord en een bindend contract. De federale regeringspartijen offeren op dit ogenblik het overheids- en onderwijspersoneel nog maar eens op. De Vlaamse regeringspartijen moeten het offerfeest van hun federale collega’s beëindigen. Doen zij dat niet, dan moeten zij ook in het Vlaams Parlement ophouden de lof te zingen van het onderwijspersoneel. Met vals gezang is niemand gebaat.

Jos Van Der Hoeven, secretaris-generaal van COC (Christelijke Onderwijscentrale)

Marianne Coopman (COV)

In de pensioenen heeft de regering vorig jaar alvast flink huisgehouden.We moeten drastisch langer werken zonder enig engagement voor werkbaar werk! Als alle plannen voor de pensioen-berekening worden uitgevoerd zullen we in de toekomst werken voor bruto 26 tot 30% minder pensioen. De federale regering doet onze berekeningen onterecht af als ‘pure bangmakerij’

De maat is vol voor werknemers. In de scholen is de stijgende armoede van gezinnen voelbaar. Velen hebben het nu al moeilijk om de essentiële rekeningen betaald te krijgen.De regeringsbeslissingen snijden in het vel van elke mens. Als overleg en gesprek onvoldoende gehoor vinden, kunnen we dit niet langer apathisch ondergaan. We moeten op 7oktober een luide tegenstem geven want er zijn alternatieven voor het antisociaal regeringsbeleid. Kom massaal mee op straat.

Marianne Coopman, algemeen secretaris van COV (Christelijk Onderwijzersverbond)

Raf De Weerdt (ACOD-onderwijs)

Na 1 jaar federale en Vlaamse regering hebben we weinig tot geen redenen om ons verzet te staken, integendeel. ACOD Onderwijs wil tijdens de manifestatie van 7 oktober 2015 laten zien dat wij het fundamenteel oneens zijn met het gevoerde beleid.

Drie element blijven hoog op onze agenda staan.

Kwalitatieve loopbaan

ACOD Onderwijs wil dat er meer en sneller jobzekerheid komt voor startende collega’s. In het verleden was er de vervangingspool. Hierdoor hadden nieuwkomers recht op een aanstelling van een volledig schooljaar. Dit laatste moet opnieuw de norm worden.

Collega’s voor wie het einde van hun loopbaan nadert, moeten voldoende mogelijkheden hebben om op een redelijke manier te blijven functioneren tot aan de pensioenleeftijd. Er moeten dus voldoende verlofstelsels blijven bestaan, zoals de deeltijdse loopbaanonderbreking vanaf 55 jaar. Bovendien moet het mogelijk zijn om de opgebouwde expertise door te geven in de interne organisatie van de school.

We moeten vermijden dat door deze maatregelen de derde groep – de personeelsleden die in het midden van hun loopbaan zijn – een aanzienlijke verzwaring van de opdracht zouden ondervinden. Ook voor deze groep moet de werkdruk beheersbaar gemaakt worden.

Rechtvaardige fiscaliteit

De taxshift die in de federale regering is afgesproken, is die naam eigenlijk niet waard. Waar de vakbonden steeds gevraagd hebben de hogere inkomens en de kapitalen te belasten, is de regering niet verder gekomen dan een verschuiving van lasten op arbeid naar het meer belasten van de werknemer. De verlaging van de werkgeversbijdrage wordt gecompenseerd door onder meer een verhoging van de BTW op elektriciteit. Het voordeel is voor de patrons, het nadeel voor de werknemers.

Een rechtvaardige fiscaliteit is ook nodig om onderwijs de middelen te geven waarop we recht hebben. Voor het hoger onderwijs geven Europese instellingen aan dat er 2% van het BRP moet geïnvesteerd worden. de Vlaamse overheid slaagt erin om onder de 1% te blijven. Indien de onderwijsuitgaven naar 7% van het BRP zouden getild worden, zullen heel wat van de huidige noden ingevuld kunnen worden. Daarvoor hebben we natuurlijk voldoende publieke middelen nodig.

Behoud van pensioenrechten

De aanvallen op ons pensioen worden verdergezet. De eerste reeks maatregelen was erop gericht ons langer te doen werken. De volgende stap is de verlaging van onze pensioenen. De pensioenhervorming heeft als enige doel te besparen op de pensioenuitgaven en op die manier nog meer cadeaus aan het patronaat te geven. Dat de ambtenarenpensioenen als eerste worden aangepakt, is overduidelijk. Bovendien worden de onderwijspensioenen door de diverse maatregelen nog eens het hardst getroffen (diplomabonificatie, pensioendeler, berekening op de volledige loopbaan).

Tot hier enkele redenen om te blijven reageren tegen het rechts beleid. Wij rekenen op jullie om van 7 oktober 2015 opnieuw een succes te maken.

Raf De Weerdt, Algemeen Secretaris ACOD Onderwijs

Marnix Heyndrickx (VSOA-onderwijs)


Ook het VSOA Onderwijs doet mee!

Ook het onderwijspersoneel zal hard worden getroffen door de maatregelen van deze federale regering. De geleidelijke, maar snelle afbouw van de diplomabonificatie voor de opening van het recht op een overheidspensioen is al een feit. Daardoor kunnen de studieduurjaren niet langer in rekening worden gebracht…

Ook het pensioenbedrag komt meer en meer in het vizier. Het wordt dus onmiskenbaar langer werken voor een lager loon (indexsprong) én voor een lager pensioen.

Daarom mogen wij niet ontbreken op de nationale betoging van 7 oktober 2015!

Marnix Heyndrickx, secretaris-coördinator VSOA-onderwijs

Websites

www.coc.be

www.cov.be

www.acodonderwijs.be

[
www.vsoa-onderwijs.be->http://www.vsoa-onderwijs.be]