Wetenschappers ongerust over toekomst Belgische wetenschapsinstellingen

Facebooktwittermail

In een online-petitie maken meer dan 1.600 wetenschappers uit binnen- en buitenland hun bezorgdheid kenbaar over de op til zijnde besparingen in de federale wetenschapsinstellingen. Ze vragen staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs (N-VA) om de bezuinigingen op te schorten tot er een visie op de toekomst van de instellingen is.

Petitie

De instellingen onder het Federaal Wetenschapsbeleid van België worden geconfronteerd met ernstige bezuinigingen. De federale wetenschappelijke instellingen, waaronder cruciale bewakers van het Belgisch erfgoed zoals de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksarchief, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium e.a. worden al jarenlang ondergefinancierd. Met de door de nieuwe regering opgelegde bezuinigingen wordt het voor deze instellingen nog moeilijker hun missie adequaat in te vullen en hun collecties op een optimale wijze te beheren.

Mevrouw de staatssecretaris,

Alarmerende berichten bereiken ons over de toekomst van de federale wetenschappelijke instellingen in België. In 2015 zouden ze alle met een bezuiniging van 4 procent op personeel en 20 procent op werking geconfronteerd worden. In de daarop volgende jaren zouden hun dotaties telkens weer met nog eens 2 procent worden besnoeid. Wij maken ons ernstige zorgen over deze instellingen, die een onschatbare wetenschappelijke, culturele en maatschappelijke waarde vertegenwoordigen. Zelfs binnen een grotendeels geregionaliseerd wetenschapsbeleid blijft het belang van deze instellingen cruciaal, niet alleen voor het Belgische, maar ook voor het internationale wetenschappelijke onderzoek. Bovendien is het de plicht van een moderne democratie om de burger optimaal toegang te verschaffen tot archieven en collecties van roerend erfgoed.

Ook wij zijn van mening dat een grondige bezinning over de werking en de toekomst van deze instellingen zich opdringt. Enkele principes lijken ons daarbij voorop te moeten staan: een optimaal beheer en behoud van de toevertrouwde collecties, de vrijwaring van een weloverwogen acquisitiebeleid, de noodzaak om belangrijke onderdelen van de collecties te digitaliseren en ter beschikking te stellen aan het breedst mogelijke publiek, een maximale toegankelijkheid, de mogelijkheid om deel te nemen aan grote internationale samenwerkingsverbanden en de opdracht om in die internationale gremia waar nationale instellingen aan zet zijn, de belangen van de Belgische wetenschap op de efficiëntst mogelijke wijze te behartigen.

Het lijkt ons echter uitermate onwaarschijnlijk dat bezuinigingen van een omvang als die welke u voorstelt de meest directe weg zullen vormen naar de noodzakelijke moderniseringvan de federale wetenschappelijke instellingen. Daarom doen we een dringend beroep op u om de voorgenomen bezuinigingen “on hold” te zetten en eerst, in overleg met alle belanghebbenden, een masterplan uit te werken dat bij alle betrokkenen het nodige vertrouwen kan wekken.

Voor meer informatie, contacteer:

De petitie is te vinden op

www.ipetitions.com/petition/worries-about-belgian-hertitage