Minister Guy Vanhengel pleit voor een tweetalige normaalschool

Facebooktwittermail

Brussels minister bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) Guy Vanhengel (Open Vld) heeft op 5 februari gepleit voor een tweetalige normaalschool in Brussel, waar leerkrachten opgeleid worden om in meertalig onderwijs les te geven. We geven hieronder het voorstel van minister Vanhengel.

Willen we tweetalig onderwijs in Brussel, dan beginnen we best om de leerkrachten op te leiden en een tweetalige normaalschool op te richten. Als we een functioneel tweetalig of meertalig onderwijs in Brussel willen, dan beginnen we best met de opleiding van de leerkrachten, de schooldirecties en het administratief personeel.

Hoe moet dat in zijn werk gaan, zo een  tweetalige normaalschool?

De Franse en de Vlaamse Gemeenschap moeten hun curricula voor het Hoger Pedagogisch Onderwijs naast mekaar leggen. Die verschillen in wezen niet zoveel van mekaar.

Ze moeten tot een eengemaakt N/F-curriculum komen waarbij ze zich bereid vertonen het diploma te erkennen van de afgestudeerden. Ze moeten dus zowel in het Nederlandstalig als het Franstalig onderwijs, als in een toekomstig tweetalig onderwijs kunnen lesgeven.

Afgestudeerden van zowel het Nederlandstalig als het Franstalig secundair onderwijs moeten toegang krijgen tot de opleiding. De vakken van de hogere pedagogische opleiding worden, op een gelijke mate verdeeld, in het Nederlands en het Frans gedoceerd.

Er wordt een bijzonder lessenpakket voorzien Frans voor de Nederlandstaligen en Nederlands voor de Franstaligen. Zodat beide aan het eind van de opleiding de tweede taal perfect zowel mondeling als schriftelijk beheersen.

Er wordt begonnen met één piloot-instelling. De financiering van deze instelling en haar personeel moet op gelijke wijze gebeuren door de Vlaamse en de Franse Gemeenschap. Dit kan middels een samenwerkingsakkoord worden geregeld.

Beide gemeenschappen kunnen met hun inspectiediensten de gedegenheid van de opleiding opvolgen.

De studenten van deze opleiding dienen in zowel Franstalige als Nederlandstalige scholen stage te lopen.

De docenten van de instelling worden gerekruteerd zoals het nu reeds gebeurt in de Nederlandstalige of de Franstalige pedagogische opleidingen. Ze dienen evenwel het Selorattest van de hoogste kennis van de andere landstaal kunnen voorleggen en zodoende hun vakken in beide landstalen kunnen doceren. Mijns inziens is het mogelijk voldoende docenten te vinden die aan deze vereiste kunnen voldoen.

Er wordt uiteraard voorzien in een extra verloning voor deze docenten onder de vorm van een taalpremie.

Wanneer er voldoende afgestudeerden zijn uit deze opleiding, kan worden gestart met de tweede stap, het opstarten van achtereenvolgens tweetalig kleuter, basis en lager secundair onderwijs.

(Bron: Open VLD, 5 februari 2014)