Urbain Lavigne (GO!) over leerzorg

Facebooktwittermail

De afgevaardigd-bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs (GO!), Urbain Lavigne, schreef op 26 oktober in De Standaard een brief aan minister Vandenbroucke over de leerzorg.

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap heeft het debat van de laatste weken over het nieuwe leerzorgkader met grote aandacht gevolgd. Het weze duidelijk dat ons standpunt daarin niet gewijzigd is: wij staan positief tegenover uw voorstellen om het onderwijs voor kinderen met specifieke leer- en zorgbehoeften te hervormen.

Op basis van de waarden van ons pedagogisch project steunen we de inclusiegedachte. Het GO! staat immers voor gelijke onderwijskansen voor iedere leerling. Diversiteit in de klas is bovendien een unieke gelegenheid om de sociale cohesie te versterken.

Maar we willen nogmaals beklemtonen dat scholen de tijd moeten krijgen om zich voor te bereiden op hun bijkomende zorgtaken en om een voldoende breed draagvlak te ontwikkelen. Daarom pleiten wij voor een geleidelijke en weloverwogen implementatie. Wil inclusie in de praktijk slagen, dan moet aan scholen voldoende tijd en ruimte gegeven worden om een stevige draagkracht te ontwikkelen, die afhankelijk is van factoren zoals schoolpopulatie en deskundigheid van het schoolteam. Wij zijn dan ook van mening dat er manieren moeten worden ontwikkeld om die draagkracht objectief in te schatten en dat er extra middelen moeten worden toegekend. Want ook dat is voor scholen essentieel om zich goed te kunnen voorbereiden op hun bijkomende zorgtaken.

Wij pleiten verder ook voor een totaalconcept leerzorg waarbij gestreefd wordt naar een maximaal opvoedingscontinuüm dat zich niet beperkt tot de school, maar zich uitbreidt naar het internaat, het opvangcentrum, de buitenschoolse opvang.

Ook daarvoor zijn voldoende middelen noodzakelijk. Wij zijn van oordeel dat de basisfinanciering met school- en leerlingenkenmerken scholen in staat moet stellen op een kwalitatieve manier en voor alle onderwijsniveaus, te voldoen aan de behoeften van de leerlingen. Alleen een adequaat financieel kader kan dit ambitieuze concept voldoende slaagkansen garanderen.

Urbain Lavigne