Een wereldplatform voor de strijd opbouwen

Facebooktwittermail

Eindverklaring van het 3de Wereldforum van de opvoeding (Porto Alegre, 28-31 juli 2004)

Het Wereldforum van de opvoeding is organisch verbonden met het Wereld Sociaal Forum. Om een andere wereld mogelijk te maken is inderdaad een andere opvoeding noodzakelijk. De principes, doelstellingen en werkwijzen van deze andere mogelijke opvoeding komen tot stand tijdens diverse ontmoetingen en vonden ondermeer een uitdrukking in het Charter van Porto Alegre (2001 en 2003), in de Verklaring van Sao-Paulo (2004) en in de Verklaring van het IVde Congres van de Internationale van de Opvoeding van 2004.

Nu is de tijd gekomen om vooruitgang te boeken in de internationale strijd voor het universele recht op onderwijs.

  • Wij bevestigen het universeel recht op bevrijdend onderwijs
  • Wij bevestigen het volle en onvervreemdbare recht op openbaar, kosteloos kwaliteitsonderwijs voor allen.
  • Wij eisen de garantie van toegang tot onderwijs en behoud van recht op onderwijs, en het recht op leren op school.
  • Wij eisen de democratisering van kennis en wetenschap ten gunste van de gehele mensheid.
  • Wij weigeren elke vorm van privatisering en commercialisering van onderwijs, wetenschap en technologie.
  • Wij veroordelen de onrechtmatige inbeslagname van volkse wijsheid en kennis van inheemse gemeenschappen.
  • Wij herbevestigen de centrale functie van onderwijs inzake mensenrechten, gerechtigheid en vrede.

De derde editie van het Wereldforum van de opvoeding (Porto Alegre, 28-31 juli 2004) heeft de volgende principes aangenomen:

1.- Onderwijs is een prioriteit en een onvervreemdbaar mensenrecht voor het hele leven.

2.- Dat recht is een essentiële voorwaarde voor andere rechten, voor het bouwen aan solidaire waarden, voor de emancipatie en het uitoefenen van burgerschap.

3.- Het overheidsbeleid moet de concretisering van deze rechten verzekeren.

4.- Staten hebben de verplichting op universele wijze en gratis, zonder discriminatie of uitsluiting het volledige recht te garanderen op openbaar onderwijs, dat op alle niveaus en in alle modaliteiten emancipatorisch is.

Wij stellen dan ook onderstaande strijdagenda voor:

1- De onvoorwaardelijke verdediging van openbaar onderwijs in alle milieus, met de onoverdraagbare verplichting van de Staten om dit te garanderen.

2- Een impuls geven aan een wereldbeweging voor de verdediging en de promotie van openbaar onderwijs, gratis op alle niveaus en in alle cycli.

3- Elk nationaal of internationaal verdrag weigeren dat de commercialisering van onderwijs, kennis, wetenschap en technologie voorstaat, en met name het Algemeen Verdrag over de handel van diensten (GATS) van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) .

4- De structurele aanpassingsprogramma’s, die regeringen onder druk zetten om openbare diensten te ontmantelen, verwerpen.

5- Inmenging weigeren van nationale en multinationale ondernemingen in het openbaar onderwijssysteem.

6- Acties bevorderen die de particulariteit van enkelingen en gemeenschappen erkennen , die de gelijke toegang tot onderwijs garanderen, die rekening houden met de diversiteit voortvloeiend uit geslacht, volksaard en cultuur en ook met de educatieve mogelijkheden die niet-schoolse ruimtes te bieden hebben.

7- Gelijkheid tussen de geslachten eisen in de toegang tot onderwijs en tot de organen waar beslissingen inzake openbaar beleid genomen worden.

8- Steun aan acties tegen racisme en sociaal klassenverschil.

9- De nationale regeringen een agenda voorleggen die de prioriteit legt bij programma’s voor de uitroeiing van het analfabetisme, voor de inschakeling van de meest uitgesloten bevolkingsgroepen in de diverse educatieve processen, en voor strijd tegen uitbuiting door kinderarbeid.

10- Structurele samenwerking met het Wereld Sociaal Forum en andere strijdfora om het respect voor de ervaringen, de kwalificaties en de kennis van de werkers te verzekeren.

11- Van de regeringen een herwaardering van de werkers in de onderwijssector eisen, alsmede respect voor hun professionele rechten en de garantie van waardige arbeidsvoorwaarden.

12- Een vorm van beroepsonderwijs verdedigen die de logica van de “employability” (arbeidsinzetbaarheid) verwerpt en ethische, esthetische en politieke dimensies integreert.

13- De democratisering eisen van het beheer van de openbare instellingen en van het sociaal beleid, met name op gebied van onderwijs, en dit verbinden met het intersectorieel beleid dat het vervolledigt, teneinde de educatieve gemeenschappen te versterken.

14- Bevorderen van de sociale controle op de financiering van onderwijs.

15- De mondiale mobilisatie en de opvoeding voor een cultuur van recht en vrede, solidariteit en duurzame ontwikkeling, versterken.

16- De actieve betrokkenheid van kinderen, adolescenten en jongeren stimuleren en erkennen dat hun sociale identiteiten betrokken partij zijn bij het tot stand komen van kennis.