De besparingen onderwijs doorgelicht

In haar Septemberverklaring had de Vlaamse regering aangekondigd dat er in 2015 30 miljoen euro moest worden bespaard op de loonmassa in het secundair onderwijs. Op 24 april maakte Minister Hilde Crevits bekend hoe ze deze besparingen wil doorvoeren.

‘De racisme-oefening van Koppen? Geen wetenschappelijk bewijs en zelfs reëel gevaar’

Op donderdag 4 juni zond Koppen de reportage ‘De verdeelde klas’ uit. ‘Hoe diep zit racisme anno 2015 nog ingebakken in ons denken?’ was de vraag die ze zogenaamd wilden beantwoorden. Ze zetten een experiment op met schoolkinderen. ‘Het experiment toont een ontluisterend beeld van onze moderne maatschappij’, zo wordt de reportage op www.deredactie.be becommentarieerd. Wij wilden dieper graven dan deze sensatie. We brengen daarom eerst de reactie van twee professoren sociale psychologie van de UGent vlak na de reportage (in Knack-online, op 6 juni). De professoren Sociale Psychologie Alain Van Hiel en Arne Roets (UGent) reageren in Knack-online op de reportage en het stof dat ze doet opwaaien. Wij hebben bezwaar tegen de eigenlijke oefening zelf, zo schrijven ze, en dit wordt wel bijzonder pertinent wanneer we naar de talloze reacties op de sociale media kijken. De boodschap daar is duidelijk ‘Deze oefening zou moeten verplicht worden in iedere klas’. We laten hen verder zelf aan het woord.

Hoeveel werkingsmiddelen verliezen (winnen) de secundaire scholen als de leerlingenkenmerken worden afgeschaft?

De Vlaamse regering bespaart in het onderwijs zowel op de werkingsmiddelen als op de loonmassa. In het basisonderwijs wordt 2,3 procent bespaard op de werkingsmiddelen en in het secundair onderwijs 4,5 procent. Deze besparingen treffen alle scholen. Naast deze algemene besparingen is er in het dossier van de werkingsmiddelen nog een ander onheilspellend aspect. Vandaag wordt een deel van de werkingsmiddelen in het basis- en het secundair onderwijs toegekend volgens sociale leerlingenkenmerken. Scholen met relatief veel kansarme leerlingen krijgen dan méér werkingsmiddelen per leerling. Het Vlaams regeerakkoord voorziet de schrapping van deze sociale criteria bij de toekenning van dit deel van de werkingsmiddelen.Dat zou neerkomen op een herverdeling van arm naar rijk. In dit artikel berekenen we hoeveel werkingsmiddelen de secundaire scholen dan verliezen of winnen.
De miljonairstaks en zeven andere briljante ideeën om de samenleving te veranderen

Een inspirerend hoofdstuk uit een ‘briljant’ boek

Ik las op mijn beurt de 15 bladzijden van het hoofdstuk 5 van 'Onderwijs voor handen, hoofd en hart’ uit het boek ‘De miljonairstaks en zeven andere briljante ideeën om de samenleving te veranderen’ [Peter Mertens (red.),De miljonairstaks en zeven andere briljante ideeën om de samenleving te veranderen, EPO, Berchem, 2015. Hieronder vertrek ik van enkele indrukken. Daarna vul ik mijn reflecties over deze bevlogen tekst telkens aan met eigen ervaringen en ideeën voor een onderwijs van de 21ste eeuw dat het verschil maakt voor alle kinderen en dat er evenzeer maatschappelijk toe doet.
Economie, de gebruiksaanwijzing

‘Economie, de gebruiksaanwijzing’ (Ha-Joon Chang)

Toen de Koreaans-Amerikaanse econoom Ha-Joon Chang verleden jaar zijn boek ‘Economie: de gebruiksaanwijzing’ kwam voorstellen, schreef Lode Vanoost een recensie voor "De wereld Morgen". Het boek is voor elke leraar economie – en bij uitbreiding voor elke leraar – een aanrader. Laten we ophouden met aan de toekomstige generaties economie voor te spiegelen als een politiek neutrale wetenschap die waardenvrij kan zijn en waar niet aan te tornen valt. En de reële economie waarin we leven als een bovennatuurlijke orde die niet door mensen zou zijn gemaakt. Want als de huidige reële economie door mensen zo is opgezet dat ze maximale privéwinsten voortbrengt voor een kleine minderheid, kan ze door mensen ook worden herdacht zodat ze functioneert om de noden te lenigen van alle mensen zonder onderscheid. Hieronder publiceren we de recensie van Lode Vanoost.

Enquête onder leerlingen van de derde graad secundair onderwijs

De uitputting van de fossiele energievoorraden en de verandering van het klimaat: twee uitdagingen waarmee de generaties die nu op de schoolbanken zitten, zeker zullen geconfronteerd worden. Maar wat weten onze leerlingen op het einde van het leerplichtonderwijs over deze twee cruciale thema’s ? Om hierop een antwoord te vinden organiseert Ovds (Oproep voor een democratische school) een grote enquête. Om deze enquête te laten slagen, hebben we de medewerking nodig van honderden leraars en directeurs van het secundair onderwijs.

Boekbespreking van “De becijferde school”

Een boek over cijfers en metingen, toetsen en rapporten, van en over leerlingen en scholen. Een inhoud die het hart van de school raakt. Een kritisch boek dat de heersende doorgeslagen meetcultus wil aanklagen; een pleidooi houden voor een meer leerlinggericht evalueren op school en een genuanceerd omgaan met het vergelijken van onderwijssystemen. Wij lazen het boek "De becijferde school. Meetcultus en meetcultuur" en praatten met de auteur Roger Standaert op de boekvoorstelling (op 10 december in Antwerpen, georganiseerd door Ovds-Antwerpen)

Geen diploma, geen uitkering?

Geen diploma, geen uitkering is een van de maatregelen die ingaan vanaf 1 januari 2015. Het Vlaams regeerakkoord bepaalt immers dat 'voor de nieuwe instroom onder de leeftijd van 21 jaar het recht op een inschakelingsuitkering gekoppeld (wordt) aan een minimale diplomavereiste'. In een vrije tribune belichten Dimokritos Kavadias en Britt Dehertogh de nefaste effecten van deze maatregel.

Recht op gratis onderwijs en behoud van de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar vormen...

Dat onze welvaart is toegenomen, komt vooral doordat we meer produceren. Niet doordat we langer werken. Het optrekken van de pensioenleeftijd tot 67 jaar is dus klinkklare economische onzin, zegt Patrick Deboosere, demograaf aan de VUB. In volwassen economieën is het zelfs zaak die gestegen productiviteit om te zetten in minder arbeidstijd.

14 januari, Antwerpen: Intelligentie en onderwijs

Ovds-Antwerpen nodigt u uit op een vormingsavond rond "Intelligentie en onderwijs". Op woensdag 14 januari om 19u in de zaal Sierra van Permekebibliotheek, Muizenstraat (naast De Coninckplein) Antwerpen

Recente artikels